logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

O kursie

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY dla zawodu fryzjer
(kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

Kurs kwalifikacyjny zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie kwalifikacji FRK.01.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (przeprowadzanego w sposób określony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem wszystkich przedmiotów zarówno
w kształceniu teoretycznym jak i praktycznym.

I. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenie, modelowanie fryzur, ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.

Pracownia wykonania i stylizacji fryzur

zaliczenie praktyczne


II. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

Język obcy we fryzjerstwie

zaliczenie ustne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

zaliczenie ustne

Techniki fryzjerskie

zaliczenie pisemne

Stylizacja

zaliczenie pisemne

Chemia fryzjerska

zaliczenie ustne

Osoba która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Po ukończeniu kwalifikacji FRK.01 można kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji FRK.03,
a następnie przystąpić do egzaminu w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

FRK.01. ZAWÓD: FRYZJER 514101

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Rok szkolny

LICZBA GODZIN W CYKLU NAUCZANIA

FORMA ZALICZENIA

2022-2023

2023-2024

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Język obcy we fryzjerstwie

10

10

20

ustnie

Higiena i bezpieczeństwo we fryzjerstwie

12

8

20

ustnie

Techniki fryzjerskie

32

30

62

pisemnie

Stylizacja

20

20

40

pisemnie

Chemia fryzjerska

16

10

26

ustnie

Łączna liczba godzin

90

78

168

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia wykonywania
i stylizacji fryzur

270

210

480

praktycznie

Łączna liczba godzin

360

288

648

Samokształcenie (max 35% łącznej liczby godzin kształcenia)

105

87

192

.

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

840