logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2018/2019, semestr wiosenny

 

L.p.

Data

1

9-11.02.2019

2

23-25.02.2019

3

10-11.03.2019

4

17-18.03.2019

5

24-25.03.2019

6

7-8.04.2019

7

14-15.04.2019

8

12-13.05.2019

9

26-27.05.2019

10

2.06.2019

11

Egzaminy pisemne:

2-4.06.2019

12

Egzaminy ustne:

Od 5.06.2019