logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2019/2020, semestr jesienny

L.p.

Data

1.

14 – 15.09.2019

2.

28 – 29.09.2019

3.

5 – 6.10.2019

4.

19 – 20.10.2019

5.

26 – 27.10.2019

6.

9 – 10.11.2019

7.

23 – 24.11.2019

8.

30.11 – 1.12.2019

9.

14 – 15.12.2019

10.

Egzaminy pisemne:

7 i 8.01.2020

11.

Egzaminy ustne:

9 – 13.01.2020