logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Zawodowe horyzonty

Projekt „Zawodowe horyzonty ” był finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opis projektu:
Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkół zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów.
W ramach projektu „Zawodowe horyzonty ” bydgoskie szkoły zawodowe wdrożyły programy rozwojowe, obejmujące m.in.:
- prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic zainteresowanych rozwojem kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, matematyki, języków obcych),
- prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów/uczennic osiągających słabe wyniki w nauce (przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu edukacji),
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną (m.in. zapobieganie agresji, usprawnienie zdolności uczenia się),
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych,
- współpracę z pracodawcami (staże dla uczniów/uczennic technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej - 150 godz.).