logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Fryzjer profesjonalista

 

DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH

W RAMACH PROJEKTU

 

REALIZOWANYEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Projekt zakłada organizację miesięcznych staży zawodowych w latach 2013 - 2015, w czasie wakacji, dla 30 uczennic/uczniów w zakładach i salonach fryzjerskich na terenie Bydgoszczy i okolic w wymiarze 150 godzin. Skierowany jest do uczniów klas IV Technikum Fryzjerskiego i klasy III Zasadniczej Szkoły zawodowej.

Celem projektu jest:

 • dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczniów do potrzeb rynku pracy,

 • zdobycie doświadczenia zawodowego,

 • podwyższenie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu,

 • zwiększenie zdolności do zatrudnienia,

 • podniesienie kultury pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe (w wysokości 1500 zł brutto) oraz będą wyposażeni w tzw. „Pakiet Startowy”, w którego skład wchodzą:

 • Suszarka „Fox Smart”,

 • Nożyczki „Fox Student” (w etui),

 • Degażówki „Fox Student” (w etui),

 • Komplet grzebieni „Fox Nano” (10 sztuk w etui),

 • Szczotka „Thermoactive” o średnicy 35 mm,

 • Szczotka „Thermoactive” o średnicy 45 mm,

 • Szczotka „Thermoactive” o średnicy 55 mm,

 • Przyrząd do czyszczenia szczotek.

 

Zostaną również zapoznani w zakresie BHP, higieny i kultury pracy, obowiązkach pracodawcy i pracownika oraz ubezpieczeni.

 

Kandydat ubiegający się o staż musi spełniać poniższe kryteria formalne:

 • w dniu podpisania umowy o staż być uczniem Zespołu Szkół nr 1,

 • nie później niż w dniu rozpoczęcia stażu być osobą pełnoletnią.

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTAMI:

 • REGULAMINEM REKRUTACJI,

 • KWESTONARIUSZEM OSOBOWYM.

 

Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły. Pobierz i wypełnij czytelnie kwestionariusz osobowy. Oddaj go w sekretariacie szkoły lub koordynatorowi projektu.

Zgłoś się już dziś !

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z koordynatorem projektu – p. Joanną Wolińską-Sieg.

 

 

REGULAMIN STAŻU „FRYZJER PROFESJONALISTA”

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Projekt „Fryzjer profesjonalista” realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy (zwany dalej Organizatorem), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach - Europejskiego Funduszu i wdrażany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową UM_SP.433.1.033.2013.

 2. Projekt „Fryzjer profesjonalista” w ramach zadania 9.2 zakłada organizację staży dla 90 uczennic/uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w zakładach i salonach fryzjerskich na terenie Bydgoszczy i okolic w okresie od 1.03.2013 roku do 30.09.2015 roku.

 

§ 2

Definicje i pojęcia ogólne

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Projekt – Projekt „Fryzjer profesjonalista”.

 2. Organizator - Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy,

ul. Nakielska 11,

85-219 Bydgoszcz.

 1. Kandydat - uczeń ubiegający się o możliwość odbycia stażu.

 2. Staż - oferowana w ramach projektu forma nabywania umiejętności praktycznych przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w zakładach i salonach fryzjerskich, realizowana zgodnie z ustalonym programem.

 3. Stażysta - osoba skierowana do odbycia stażu u pracodawcy.

 4. Opiekun stażu - osoba wyznaczona przez Organizatora do sprawowania opieki i kontroli nad organizacją i przebiegiem stażu.

 5. Koordynator - osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg staży, proces rekrutacji, działania promujące Projekt.

 6. Pracodawca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, mający siedzibę, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 7. Umowa stażu - dokument potwierdzający uzgodnienia pomiędzy Organizatorem, Pracodawcą i Stażystą w zakresie szczegółowych zasad odbywania stażu, miejsca stażu i czasu jego trwania oraz wysokości stypendium za staż.

 8. Nieusprawiedliwiona nieobecność – występuje, gdy Stażysta nie pojawia się w miejscu odbywania stażu w ustalonym harmonogramem stażu terminie, przy czym nie informuje o przyczynie absencji i przewidywanym okresie jej trwania (osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią, najpóźniej drugiego dnia jego nieobecności); występuje brak kontaktu ze Stażystą (osobistego, telefonicznego, mailowego).

 

§ 3

Cel projektu

 1. Celem projektu jest podniesienie poziomu dostosowania kwalifikacji zawodowych 90 uczennic i uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy do wymogów rynku pracy i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez realizację staży u lokalnych pracodawców w latach 2013 – 2015.

 2. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy co przyczyni się do poprawy jakości ich życia oraz ich rodzin.

 

§ 4

Czas trwania stażu

 1. Czas realizacji zadań 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego obejmuje okres od 1.03.2013 do 30.09.2015 roku.

 2. Staż u Pracodawcy trwa 4 tygodnie (150 godzin) dla Stażysty.

 

 

 

 1. Zasady udziału w Projekcie

 

§ 5

Zgłoszenie do projektu

 1. Stażyści

 1. Kandydat ubiegający się o staż musi spełniać poniższe warunki ( kryteria formalne):

 1. być uczniem Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy;

 2. mieć ukończone 18 lat.

 1. Zgodnie z zasadami równości szans, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych Staży oraz jednakowa możliwość uczestnictwa.

 2. Przy ocenie aplikacji na staż Komisja rekrutacyjna o której mowa w § 6 przyznaje dodatkowe punkty (kryteria fakultatywne) z pierwszego semestru roku szkolnego, w którym odbywa się staż za:

 1. średnią ocen – waga 5;

 2. ocenę z praktyki zawodowej – waga 3;

 3. ocenę z zachowania – waga 1;

 4. frekwencję (liczbę opuszczonych godzin dydaktycznych) – waga 0,01.

 1. Pracodawcy

 1. Pracodawca ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać poniższe warunki:

 1. być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy oz dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

 2. posiadać siedzibę główną, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

 

 

 

 

 1. Proces rekrutacyjny

 

§ 6

Rekrutacja do końca miesiąca kwietnia 2013/2014/2015 roku. Limit miejsc w kolejnych latach 30/30/30 osób.

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie:

 1. Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez Dyrektora jego zastępca;

 2. Koordynator Projektu;

 3. Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu.

 1. Komisja Rekrutacyjna ocenia aplikacje uczniów - kandydatów na Staż wg kryteriów o których mowa w § 5. Każdy z aplikujących otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do projektu w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

 2. Kandydat dostarcza Szkolnemu Koordynatorowi Projektu formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.zsnr1.bydgoszcz.pl) w terminie do 15. 04. 2013/2014/2015 roku.

 3. Organizator może zażądać od Kandydata dokumentów potwierdzających dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

 

§7

 1. Wszystkie formularze oraz dokumenty dotyczące Projektu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora.

 2. Wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na udział w Projekcie.

 

 

 

 1. Przebieg stażu

 

§8

Prawa i Obowiązki Organizatora

 

Organizator zobowiązuje się:

 1. Skierować do Pracodawcy Stażystę w celu odbycia stażu.

 2. Opracować program stażu, zawierający opis stanowiska, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji zadań.

 3. Monitorować przebieg stażu, kontrolować listę obecności.

 4. Wydać zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.

 5. Wypłacać Stażyście odbywającemu staż stypendium stażowe zgodne z zapisami umowy o staż.

 6. W przypadku zastrzeżeń co do przedstawionej listy obecności oraz sprawozdania za dany okres stażu (załącznik do umowy stażu), organizator ma prawo wstrzymania wypłaty stypendium stażowego do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 

 

 

 

§9

Prawa i Obowiązki Stażysty

 1. Stażysta skierowany do odbycia stażu ma prawo do:

 1. systematycznych konsultacji z Koordynatorem i opiekunem stażu z ramienia pracodawcy;

 2. stypendium stażowego z tytułu odbywania stażu;

 3. pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem NWW/OC przez okres trwania stażu.

 1. Stażysta skierowany do odbycia stażu jest zobowiązany do:

 1. rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w umowie o staż;

 2. odbycia u Pracodawcy 150 godzin stażu w okresie 4 tygodni;

 3. sumiennego i starannego wykonywania zadań oraz stosowania się do poleceń zarówno Organizatora, jak i Pracodawcy - o ile polecenia te będą objęte programem stażu i nie są sprzeczne z prawem;

 4. przestrzegania regulaminu stażu, programu stażu;

 5. przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych;

 6. przestrzegania ustalonego z Pracodawcą rozkładu czasu odbywania stażu;

 7. systematycznego wypełniania listy obecności i dzienniczka stażu oraz dostarczenia go w terminie do 7 dniu po zakończeniu stażu Koordynatorowi, co będzie warunkowało wypłatę stypendium stażowego;

 8. powiadomienia Organizatora o nieobecności w miejscu odbywania stażu (osobiście lub przez osobę trzecią) i usprawiedliwienia przerw w odbywaniu stażu, w szczególności spowodowanych chorobą oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do wykonywania zadań w miejscu pracy nie później niż w 2-gim dniu nieobecności.

 

§10

Prawa i Obowiązki Pracodawcy

 1. Pracodawca zobowiązuje się:

 1. przyjąć Stażystę na staż, a następnie zapewnić mu odbywanie stażu na stanowisku wskazanym w programie stażu i w odpowiednim wymiarze czasu pracy;

 2. zatwierdzić listę obecności Stażysty;

 3. prowadzić staż zgodnie z programem i najlepszymi praktykami, zapewniając Stażyście możliwość nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla danego zawodu lub branży;

 4. zapoznać Stażystę z:

 1. programem stażu w szczególności jego obowiązkami i uprawnieniami,

 2. obowiązującymi w miejscu odbywania stażu przepisami i zasadami, w szczególności regulaminem pracy, tajemnicą służbową, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi;

 1. przygotować dla Stażysty stanowisko do odbywania stażu;

 2. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu odbywania stażu określone przepisami prawa pracy oraz przeszkolić Stażystę w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych na zasadach określonych dla pracowników;

 3. monitorować i oceniać staż oraz niezwłocznie wydać Stażyście opinię z odbytego stażu, jednak nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu stażu;

 

 1. niezwłocznie zawiadomić Organizatora o:

 1. przypadkach przerwania stażu przez Stażystę,

 2. każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty,

 3. innych istotnych dla realizacji programu stażu zdarzeniach;

 1. chronić dane osobowe Stażysty;

 2. zapewnić Stażyście Opiekuna stażu.

 

§ 11

 1. Stażysta nie może odbywać stażu w niedzielę i święta oraz w porze nocnej.

 2. Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

  3. Stażysta ma prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

 

§12

Nawiązanie umowy o staż

 1. Strony tj. Stażysta i Organizator zawrą umowę na staż, na okres 4 tygodni (150 godzin), w formie pisemnej, w której określą szczegółowe warunki odbywania stażu.

 

 

§13

Rozwiązanie umowy o staż

 1. Umowa stażu rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta.

 2. W razie stwierdzenia uchybień, a w szczególności działań niezgodnych z prawem i regulaminem organizator ma prawo wypowiedzieć umowę o staż w trybie natychmiastowym.

 

§ 14

Stypendium stażowe

 1. Planowane wynagrodzenie dla Stażysty w ramach Projektu wynosi 1500 zł brutto za okres odbywania stażu.

 2. Płatność będzie realizowana, na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę, po zakończeniu stażu i zatwierdzeniu przez Koordynatora przedstawionej dokumentacji stażu.

 

Deklaracja udzialu i zgoda na przetwarzanie danych